top of page

                                                                                            УСТАВ
                                                НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
                                           НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ОПТИКИТЕ


Приет на учредително събрание на сдружението, състояло се в гр. София на 28.01.2023 г.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Статут

Чл. 1. (1) Сдружение с нестопанска цел с наименование „НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА
ОПТИКИТЕ“ или съкратено НАО, наричано по-долу за краткост “Сдружението” е юридическо
лице учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел
(ЗЮЛНЦ).
(2) В международните контакти на сдружението наименованието ще бъде изписвано по
следния начин: NATIONAL ASSOCIATION OF OPTICS или съкратено NAO.
(3) Сдружението е отделно от членовете си и отговаря за задълженията си със своето
имущество.
(4) Членовете на Сдружението отговарят за неговите задължения само до размера на
предвидените в този Устав имуществени вноски.
(5) Сдружението има запазени и защитени от закона, наименование, знак и печат и никое
неупълномощено лице няма право да ги ползва.
Наименование

Чл. 2. (1) Сдружението ще осъществява дейността си под наименованието
„НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ОПТИКИТЕ“ или съкратено НАО.
(2) Всяко писмено изявление от името на Сдружението трябва да съдържа неговото
наименование, седалище, адрес, данни за регистрацията, включително ЕИК номер по Булстат.
Седалище и адрес на управление

Чл. 3 (1) Седалището на Сдружението е в гр. София;
(2) Адресът на управление на Сдружението е: гр. София, п.к. 1574, ж.к. Христо
Смирненски, ул. „Иван Димитров-Куклата“ 15, партер
Срок

Чл. 4. Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително основание.

Определяне на извършваната дейност

Чл. 5. Сдружението осъществява дейност в частна полза, като ще разходва имуществото си за
осъществяване на целите, за които се създава.

Основни цели на сдружението


Чл. 6. Сдружението се учредява за постигането на следните цели:
1. Защитаване на интересите на членовете си на територията на Република България и
навсякъде извън нея.
2. Стимулиране на осведомеността на Българските граждани и тяхната здравна култура
по отношение на грижите за човешкото зрение.
3. Да работи за презентиране и реклама на дейността на членовете си на територията
на Република България и навсякъде извън нея.
4. Да работи за запознаването на търсещите работа българи и граждани на Европейския
съюз, Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария с предимствата от
заетост в очната оптика и оптометрия, както и с възможностите за бизнес пътувания и кариерно
развитие.
5. Подпомагане на професионалното изграждане и развитие на специалисти и
организации, занимаващи се с развитие на оптометрия и очна оптика, както и тяхната практическа
реализация в сферите им на дейност;
6. Насърчаване участието на своите членове в международни проекти и програми,
свързани с основните цели и предмета на дейност на Сдружението.
7. Да отстоява интересите на своите членове пред всички местни и централни държавни
органи на управление, регулаторни и контролни органи както и пред съдебни и административни
институции.
8. Създаване, изграждане и следене на спазването на Етичен кодекс на бранша.
9. Развитие на информационна дейност и поощряване на хора и организации,
занимаващи се с научна и развойна дейност в сферата на очната оптика и оптометрията.
10. Да изгради единна политика, насочена към защита интересите на членовете си и за
подобряване на нормативната и регулаторната ситуация, при които се осъществява дейността на
членовете.
11. Да предоставя теоретично и методическо съдействие на своите членове за постигане
на оптимални резултати в тяхната дейност, като разяснява новите нормативни актове, касаещи
дейността им.
12. Да организира защита на общите интереси на членове на сдружението с всички
допустими от закона способи.
13. Да развива здравеопазването в сферата на грижите за човешкото зрение. Да създава
условия, координира и поощрява развитието на оптометрията и очната оптика в Република
България.
14. Да разработва и работи за налагането на етични норми при практикуване на
професията очен оптик, оптометрист, офталмолог и други очни специалисти.
15. Да създава добри търговски и клинични практики по отношение на оптометрията в
Република България.
16. Обединяване интересите на работодателите и на специалистите, опериращи в
сферата на очната оптика и оптометрия.
17. Да изразява публично свои становища по законодателни инициативи, регулаторни
мерки или други действия на изпълнителната законодателна и съдебната власт, относими към
дейността на нейните членове.
18. Сдружението може да кандидатства за одобряване и финансиране на различни
проекти, финансирани от Европейския съюз или от държавата, които са свързани с целите и
задачите му, като средствата получени от такива проекти, се усвояват в съответствие с
изискванията на самия проект.
19. Да представлява и защитава обединения интерес на оптометристите и на
работодателите в областта на очната оптика и оптометрия в Република България на местно,
общинско, областно, браншово и отраслово равнища, както и пред международни и други сродни
организации в страната и чужбина
20. Подкрепа и иницииране на програми и събития, издигащи престижа на българския
оптик и оптометрист, офтамолог и други очни специалисти;
21. Подпомагане на държавните институции с цел по-ефективно прилагане на
европейския опит и друг международен опит в областта на очната оптика и оптометрия;
22. Създаване на партньорство с представители на местните администрации за конкретни
действия, свързани с осведомеността на гражданите и тяхната здравна култура по отношение на
грижите и лечението на човешкото зрение на хората по места;
23. Участие в работата на консултативните органи и съвети към държавните и общински
органи;
24. Участва в разработването и управлението на проекти с нестопанска цел,
финансирани от фондовете на ЕС, от държавата или или от международни организации в областта
на очното здраве и превенцията му;
25. Организира и участва в симпозиуми, семинари, конференции, обучения и други
национални и международни мероприятия по общи и конкретни въпроси в областта на целите на
Сдружението;
26. Подпомагане членовете при осъществяване на тяхната дейност;
27. Сдружението може да взаимодейства с други организации и юридически лица в
страната и чужбина, както и да членува в тях, след единодушно съгласие на УС.
Средства за постигане на целите на сдружението

Чл. 7. Средствата, с които сдружението ще постига своите цели са:
1. Организиране на периодични срещи на неговите членове за обмяна на мнения и
провеждане на дискусии по актуални проблеми на очната оптика и оптометрия в България,
трудовата заетост и държавната политика в сферата на заетостта;
2. Организиране на срещи с организации на работниците и служителите, както и с други
сдружения, организации и публични органи;
3. Организиране на семинари, обучения, симпозиуми и други репрезентативни мероприятия за
представяне на дейността на членовете й в страната и чужбина;
4. Издаване на сертификати и становища;
5. Обединяване и организиране на членовете в единна, независима организация за защита на
професионално-обществените им интереси;
6. Осъществяване на благотворителна дейност;
7. Взаимодействие с всички публични институции и неправителствени организации в страната,
с институциите на ЕС, европейски неправителствени организации и международната общност,
които имат отношение към оптометрията, очната оптика и грижите за зрението и не само;
8. Извършване на други дейности, свързани с целите на Сдружението.
Предмет на дейност

Чл. 7а. Сдружението има предмет на дейност:
1. организиране на срещи, семинари, обучения, симпозиуми, дискусии, форуми и други
мероприятия на национално и на международно ниво в областта на представянето на
предимствата, обучения, възможности за развитие, обсъждане на казуси и други проблеми в
очната оптика, оптометрията и очното здраве и превенция.
2. консултиране и обсъждане на стратегически подходи по правните, икономическите и
техническите проблеми, отнасящи се до дейността на членовете си.
3. участие във формирането на нормативната база, стратегия, политика в областта на
упражняваните професии, квалификацията и образованието за тях;
4. изготвя и представя свои платформи, програми, становища, искания и декларации пред
държавни, стопански, обществени институции и организации.
5. води регистър на оптиките и професионално ангажираните в тях лица.
6. участва в международни форуми и събития в областта на целите на сдружението и
популяризира дейността на сдружението и резултатите от нея.
7. организира или възлага извършване на проучвания, наблюдения на пазара и/или секторни
анализи, или други, насочени към постигане целите на Сдружението.
8. организира или възлага общи маркетингови и рекламни политики за всички нейни членове.
9. съдейства, създава и кординира:
въвеждане на стандарти за работа, налагане принципите на работа при условия на лоялна
конкуренция, провеждане на обучителни семинари, срещи, дискусии и други форми за повишаване
професионалната квалификация и административния капацитет на своите членове, изготвяне на
становища и предложения за изменение и допълнение на действащи нормативни актове в сферата
на очната оптика и оптометрия, създаване и налагане на принципите за нов тип корпоративна и
лична отговорност в сферата.

II. ИМУЩЕСТВО НА СДРУЖЕНИЕТО
Имущество

Чл. 8. Имуществото на сдружението се формира от финансови средства, движими вещи,
вземания и други права и активи.
Източници на средства на Сдружението

Чл. 9. (1) Имуществото на Сдружението се набира от членски внос, дарения от физически и
юридически лица и всички останали придобивни способи, допустими според българското
законодателство.
(2) Всички членове на Сдружението са длъжни да заплащат годишен членски внос, с
изключение на асоциираните членове – физически лица - и почетните членове.
(3) Членският внос се заплаща на годишна база, до края на м. януари за текущата година, и е
в размер, определен с решение на Общото събрание.
Членският внос е в размер на :
1. За редовни членове - юридически лица – съкращение „РЮЛ с профил Оптика“:
- За юридически лица с основна дейност „продажба на дребно“ и регистрирани до 4 обекта –
оптики - 150 лева (или 77 евро, ако членският внос се заплаща в евро) годишно;
- За юридически лица с регистрирани над 4 обекта – оптики – 150 лева (77 евро) + 300 лева
(155 евро) за всяка следваща оптика над 4 бр. годишно;
2. За членове – юридически лица, със статут на „Асоциирани членове“ – съкращение
„ЮЛ – асоциирани членове“ или „АЮЛ“ – 500 лева (или 515 евро, ако членският внос се заплаща в
евро) годишно;
3. За „Асоциирани членове“ – физически лица по чл. 12, ал. 2, т. 4.3. – 30 лева
годишно.
4. За членове – физически лица, със статут на „Асоциирани членове“ по чл. 12, ал. 2, т.
4.1. или 4.2. – съкращение „ФЛ – асоциирани членове“ или „АФЛ“- не се дължи членски внос.
(4) За годината, в която членовете са приети, те плащат пълния размер на дължимия членски
внос за съответната година.
(5) По решение на Общото събрание членовете на сдружението могат да правят целеви вноски
за постигане на определена цел, определена с Устава или с решение на Общото събрание. В
решението си ОС определя целта, размера и начина на събиране на вноските. Решението се взема
с мнозинство от присъстващите членове.
(6) Членовете на Сдружението могат да му предоставят парични средства под формата на заем
или да му учредят временно и/или възмездно ползване на недвижими имоти и индивидуално
определени движими вещи, като сключването на съответния договор се одобрява от Управителния
съвет на Сдружението.
(7) Сдружението може да получава дарения от физически и/или юридически лица и да
сключва договори за спонсорство, при условия и по ред, одобрен с Правилника за работа на
Управителния съвет.
Стопанска дейност

Чл. 10. (1) Сдружението може да извършва и допълнителна стопанска дейност в съответствие с
действащото законодателство, свързана с основния му предмет, а именно:
1. създаване и препродажба на интелектуални продукти, в това число сключване на авторски
и лицензионни договори;
2. подготовка, издаване и разпространение на електронни, печатни и видео материали,
свързани с целите на Сдружението;
3. организиране на платени и/или безплатни семинари, обучения, симпозиуми и др.;
4. рекламна и маркетинг дейност, посредничество, информационни и програмни услуги;
5. осъществяване на всяка друга законно допустима дейност, която служи на целта на
Сдружението;
(2) Извършването на стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени от
действащото българско законодателство.
(3) Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на
Управителния съвет на Сдружението.

Печалба и загуба

Чл. 11. (1) При наличие на загуби според годишния счетоводен баланс, Общото събрание може
да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни вноски от членовете на Сдружението.
Решението се взема с обикновено мнозинство от всички членове на сдружението.
(2) При наличие на печалба, същата се реинвестира в сдружението по решение на Общото
събрание.
(3) Сдружението не разпределя печалба.

III. ЧЛЕНСТВО
Членски права и задължения

Чл. 12. (1) Членуването в Сдружението е доброволно.
(2) Видове членове на Сдружението:
1. Редовни членове – юридически лица - съкращение „РЮЛ с профил Оптика“ - с основна
дейност в сферата на Оптиката.
2. Почетни членове – физически лица.
3. Членове учредители – физически лица – физическите лица - учредители.
4. Асоциирани членове – физически лица - „ФЛ – асоциирани членове“ или „АФЛ“.
Асоциирани членове – физически лица могат да бъдат:
4.1. Физически лица, които са заети като оптици, оптометристи, офталмолози или очни
специалисти по договор с член – юридическо лице.
4.2. Физически лица, които са неработещи ученици и студенти до 25-годишна възраст,
обучаващи се в сферата на оптометрията, очна оптика, оптик-техник или други сходни
специалности.
4.3. Физически лица, с професионална дейност в сектора на очна оптика и оптометрия,
офталмолози или очни специалисти или предлагат услуги, стоки или развиват дейност, свързана с
очно здраве и превенция.
5. Асоциирани членове – юридически лица – съкращение „ЮЛ – асоциирани членове“ или
„АЮЛ“ - с основна дейност в сферата на Оптиката и осъществяващи дейност „продажба на едро“
или представители на търговски марки или филиал на чуждестранно ЮЛ, или свързани лица по ал.
6, т. 5 от настоящия член.
(3) Редовен член на Сдружението може да бъде физическо или юридическо лице, което
споделя целите на Сдружението и средствата за тяхното постигане и отговаря на горепосочените
изисквания. Всеки редовен член има право на един глас в Общото събрание на Сдружението.
Когато редовният член е физическо лице, което е заето или е свързано лице на член – юридическо
лице, то физическото и юридическото лице имат общо право на един глас. Редовни членове са и
физическите лица – учредители на Сдружението.
(4) Почетен член на Сдружението може да стане всяко дееспособно физическо лице със
значителен принос за постигане на целите на Сдружението. Решението за приемане на почетен
член се взема от Общото събрание на Сдружението по предложение на Управителния съвет.
Асоциираният член на Сдружението няма право на глас в Общото събрание на Сдружението, но
може да присъства на него и да взима участие в провежданите дискусии.
(5) Асоцииран член на Сдружението може да бъде физическо или юридическо лице, което
споделя целите на Сдружението и средствата за тяхното постигане и отговаря на горепосочените
изисквания.
Асоциираният член на Сдружението няма право на глас в Общото събрание на Сдружението,
но може да присъства на него и да взима участие в провежданите дискусии.
(6) Не може да бъде член на сдружението:
1. Юридическо лице или неперсонифицирано образувание, което има правен или фактически
интерес от противодействие на осъществяване на целите на сдружението.
2. Свързано лице по смисъла на търговския закон с лица по предходната точка;
3. Консултант на лице по т.1 или 2;
4. Юридическо лице, чийто собственик или член на орган на управление е консултант или
предоставя друг вид услуги на лица по т.1 и 2;
5. Юридическо лице, чиито собственици, съдружници, акционери, представляващи или
ръководни органи са свързани лица на юридическо лице – член на Сдружението. Членството на
такива членове, като Асоциирани или Редовни членове, е допустимо по решение на Общото
събрание.

Чл. 13. (1) Всеки редовен член на сдружението има право:
1. активно да участва в дейността на сдружението;
2. да избира и да бъде избиран в управителните му органи;
3. при поискване да получава информация за дейността на сдружението и за състоянието на
неговата отчетност;
4. да се ползва от дейностите и инициативите на сдружението; ако редовен член желае
временно самостоятелно да използва офисите на сдружението или находящите се в тях движими
вещи, това може да му бъде разрешено от УС или от упълномощен негов представител, за всеки
отделен случай;
5. Присъства на Общото събрание и участва в дискусиите, с право на един глас.
6. Участва в обучения, дискусии, работни групи.
7. Помага и участва в развитието и дейността на Сдружението
8. Възползва се от отстъпка при организирани мероприятия, обучения и пътувания от
Сдружението.
9. Получава годишен Сертификат.
(2) Колективни права на редовните членове:
1. По съгласие на поне 3 редовни члена може да бъде инициирана проверка на дейността на
Управителния съвет. Проверката на дейността се извършва чрез сформиране на проверяваща
комисия от поне 3 редовни члена на Сдружението, като няма пречка проверяващите членове да са
тези, инициирали проверката.
Управителният съвет е длъжен да окаже пълно съдействие на проверяващите, чрез
представяне на необходимите документи за дейността си и за разходване на средствата на
Сдружението, както и на всякакви други документи, които могат да бъдат изискани в тази връзка.
Проверката се извършва в срок до 14 календарни дни от започването ѝ, който може да бъде
удължен по съгласие на проверяващите и след приключването ѝ се съставя протокол за
констатираните от нея обстоятелства.
(3) Всеки асоцииран член на сдружението има право:
1. Активно да участва в дейността на сдружението;
2. Да присъства на Общото събрание и да участва в дискусиите, без право на глас.
3. Участва в обучения, дискусии, работни групи.
4. Помага и участва в развитието и дейността на Сдружението.
5. Възползва се от отстъпка при организирани мероприятия, обучения и пътувания от
Сдружението.
6. Получава годишен Сертификат.

Чл. 14. Всеки член на сдружението е длъжен:
1. да спазва разпоредбите на Устава на Сдружението и да изпълнява решенията на
ръководните органи на Сдружението;
2. да участва в дейността на Сдружението и да работи за осъществяване на целите му;
3. да издига авторитета на Сдружението и да не извършва действия и бездействия, които
противоречат на целите му и го злепоставят;
4. да внася в срок предвидения в настоящия Устав членски внос.

Чл. 15. Почетните членове се ползват от права по и задължения на чл.13, ал. 1, т. 1, 2, 3, 5-9
без да дължат заплащане на членски внос.

Чл. 16. Членствените права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими
и не преминават върху други лица в случай на смърт на физическото лице или прекратяване на
членството на юридическото лице.

Чл. 17. Упражняването на членствени права може да бъде предоставено на друго лице чрез
упълномощаване с пълномощно.
Придобиване на членство

Чл. 18. (1) Всички членове на Сдружението се приемат от УС (или ОС, в предвидените в
настоящия член случаи) въз основа на писмена молба от кандидата. С приемане на настоящия
Устав, Общото събрание на Сдружението делегира правомощието си за приемане на нови членове
на Управителния съвет, на основание разпоредбата на чл. 25, ал. 2, вр. с чл. 25, ал. 1, т. 4, предл.
Първо ЗЮЛНЦ.
Писмената форма се счита за спазена при изпращане на молба по имейл, на посочения от
Сдружението имейл адрес.
УС разглежда полученитe молби в първото редовно заседание на УС, след получаването им,
като приемането на членовете става с явно гласуване и единодушие от членовете на УС.
Ако УС не постигне единодушие за приемане на нов член, УС уведомява за това кандидата за
член и при желание от страна на кандидата включва въпроса за приемането му в дневния ред на
следващото редовно Общо събрание на сдружението.
Общото събрание гласува молбата за членство, като може да приеме кандидата за член или да
отхвърли молбата, без да е обвързано от мотивите на УС.
(2) Към молбата за членство, кандидатът представя следните документи на хартия или
електронно:
1. Декларация, че отговаря на условията за членство, че е запознат и приема разпоредбите на
Устава на Сдружението.
2. Диплома за оптик (очен оптик, оптик-техник или сходни специалности), оптометрист,
офталмолог или друг очен специалист; за обучаващи се – документ, удостоверяващ, че лицето се
обучава в сферата на очната оптиката и оптометрията - за физическите лица.
3. Пълни данни за индивидуализация на юридическите лица, регистрирани в Република
България, вкл. ЕИК; или копие на документ за самоличност или декларация по образец за
физическите лица, за упражняваната от тях дейност в сферата на очното здраве и превенция; или
друг удостоверение за актуално състояние на юридическите лица, регистрирани в друга държава,
със съответните превод и легализация.
4. Решение и/или съгласие на управителния орган, управител или официален представител на
юридическото лице за членство в Сдружението.
5. Попълнен електронен формуляр на Сдружението по образец.

Прекратяване на членство

Чл. 19. (1) Членството в Сдружението се прекратява:
1. с едностранно писмено или електронно волеизявление до официалния имейл или адрес на
Сдружението, отправено до Управителния съвет на Сдружението;
2. със смъртта или поставяне под пълно запрещение на физическо лице, респективно
прекратяване юридическото лице на член на Сдружението;
3. с изключване при неспазване на Устава на сдружението или извършването на действия в
негова вреда, както и при накърняване престижа, доброто име или интересите на Сдружението,
както и при виновно поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо;
4. при отпадане поради невнасяне на членски внос до края на месец Януари на текущата
година и системно неучастие в дейността;
(2) Предложение за изключване на член от Асоциацията може да се направи от Управителния
съвет, негов член или член на Сдружението. Предложението трябва да бъде мотивирано и
направено в писмена форма. То се разглежда на редовно или извънредно заседание на Общото
събрание.
Решението за изключване се взема от ОС на сдружението, при наличие на виновно поведение,
което прави по-нататъшното членство несъвместимо.
(3) Отпадането е основание за прекратяване на членството при невнасяне на членския внос в
срок за една или повече години и системно неучастие в дейността. Отпадането се констатира от
Управителния съвет по документи и с надлежно решение, с което се прекратява членството.
Отпадналият член може да кандидатства отново за членство в Сдружението след изтичане на
24 месеца от приемане на решението за отпадането му.
(4) Изключен или отпаднал член няма право да ползва консултация, правна защита, медиация
от УС и Адвоката на Сдружението, нито да се възползва от дейностите и събитията, организирани
от Сдружението.
(5) При поискване на становище и/или информация от общински, държавни и международни
институции и организации Сдружението има право да предоставя такива за настоящ, напуснал,
отпаднал или изключен негов член.
(6) В случай на прекратяване на членство, заплатеният членски внос за текущата година или
направените имуществени вноски не подлежат на възстановяване.
(7) Прекратилият участието си член няма право на дял от имуществото на сдружението.

IV. УПРАВЛЕНИЕ
Органи на сдружението

Чл. 20. Органите на Сдружението са Общото събрание и Управителният съвет. Върховният
орган на Сдружението е Общото събрание.
Състав на Общото събрание

Чл. 21. В Общото събрание участват всички членове на Сдружението. Членовете на
Сдружението участват в Общото събрание лично или чрез представител.
Представителство

Чл. 22. (1) Членовете – юридически лица се представляват в Общото събрание от законните
им представители или изрично упълномощено лице.
(2) Пълномощните трябва да бъдат издадени изрично за участие в Общото събрание на
Сдружението, като могат да бъдат изготвени за ограничен или неограничен брой заседания на
събранието, само за текущата година.
(3) Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица, като могат да
представляват не повече от трима членове на Общото събрание.
Компетентност на общото събрание

Чл. 23. Общото събрание:
1. изменя и допълва Устава на Сдружението;
2. приема и изключва нови членове;
3. взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението;
5. избира и освобождава членовете на управителния съвет;
6. избира председател на управителния съвет, който има продължителност на мандата равен
на този на членовете на УС съвета;
7. назначава ликвидаторите при прекратяване на Сдружението, ако не може да бъде
постигнато съгласие на УС, освен в случаите на несъстоятелност;
8. разглежда жалби срещу решения на Управителния съвет за прекратяване на членство;
9. приема основните насоки и програми за дейността на Сдружението, приема други вътрешни
актове;
10. приема бюджета на Сдружението;
11. приема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените
вноски;
12. приема отчета за дейността на Управителния съвет;
13. отменя решенията на Управителния съвет, които противоречат на закона, Устава или други
вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението;
14. Освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет;
15. Взема решение за откриване и закриване на клонове.
Провеждане на Общото събрание

Чл. 24. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно – редовно Общо
събрание;
(2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет –
извънредно Общо събрание.
Свикване на Общото събрание

Чл. 25. (1) Общото събрание се свиква на заседание от Управителния съвет на Сдружението.
То може да се свика и по искане на една трета от членовете на сдружението.
(2) Ако в срок от един месец от искането за свикване на Общо събрание, Управителният съвет
не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на
Сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.
(3) Свикването се извършва чрез поставяне на покана на официалния сайт на Сдружението и
писмена покана, поставена на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на
Сдружението. Поканите следва да бъдат поставени най-малко един месец преди насрочения ден на
Общото събрание.
(4) Поканата за свикване на Общо събрание съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на
провеждане на Общото събрание и по чия инициатива се свиква.

Право на сведение

Чл. 26. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат
предоставени на разположение на членовете, в офиса на Сдружението, най-късно до датата на
публикуване или изпращане на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се
представят безплатно на всеки член.

Списък на присъстващите

Чл. 27. (1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове
или техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис
и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.
(2) В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили своето
присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяване на наличие на
кворум.
Кворум

Чл. 28. (1) Общото събрание може да заседава ако са се явили членове, повече от половината
от всички членове. При липса на кворум, заседанието се отлага с един час по-късно на същото
място и при същия дневен ред и се счита за редовно, независимо от броя на явилите се членове.
Право на глас

Чл. 29. (1) Всички редовни членове имат право на един глас.
(2) Асоциираните и почетни членове нямат право на глас.
Конфликт на интереси

Чл. 30. Член на Сдружението или негов представител не може да участва в гласуването за:
1. предявяване на искове срещу него;
2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към
Сдружението.
3. при решаване на въпроси, отнасящи се до него, негов съпруг или роднини по права линия –
без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен
включително;
Мнозинство

Чл. 31. (1) Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от
присъстващите членове или техни представители.
(2) За решенията по чл. 23, т. 1, т. 2, т. 3 от този Устав Общото събрание приема решенията си
с мнозинство 2/3 от присъстващите членове с право на глас или техни представители.
Решения

Чл. 32. (1) Общото събрание не може да взема решения по въпроси, които не са включени в
обявения в поканата дневен ред на заседанието.
(2) Решенията на Общото събрание на Сдружението влизат в сила незабавно, освен ако
действието им не бъде отложено.

Протокол

Чл. 33. (1) За всяко заседание на общото събрание се води протокол, който се подписва от
председателя и секретаря на събранието, които отговарят за верността на съдържанието му.
Към протоколите се прилага списък на присъстващите, подписан от присъстващите членове на
сдружението или техни упълномощени представители и документите, свързани със свикването
и дневния ред на Общото събрание.
(2) Всеки член, присъствал на общото събрание има право да изисква и следи за точното
записване на решенията в протокола.
Управителен съвет

Чл. 34. (1) Сдружението се управлява от Управителен съвет.
(2) Членовете на Управителния съвет се избира от Общото събрание за срок от 2 (две) години.
(3) Управителният съвет е в състав от 3 (три) до 7 (седем) члена.
(4) Първият управителен съвет, определен в учредителния протокол е в състав от седем
членове.
(5) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

Чл. 35. (1) Членовете на Управителния съвет или физическите лица, които представляват
юридическите лица, членове на Съвета трябва да:
1. се ползват с добра репутация
2. притежават подходящата професионална квалификация и опит;
3. не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.
Права и задължения на Управителния съвет

Чл. 36. (1) Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения, независимо от
вътрешното разпределение на функциите между тях.
(2) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на
Сдружението и да пазят тайните на Сдружението и след като престанат да бъдат членове на
съвета.
(3) Управителният съвет приема правила за работата си.
(4) Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на два месеца, за
да обсъди състоянието и развитието на сдружението.
(5) Всеки член на Съвета може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на
отделни въпроси.
(6) Управителният съвет осигурява стопанисването, управлението и опазването на
имуществото на сдружението.
(7) Управителният съвет приема вътрешни правила на сдружението. При необходимост,
Управителният съвет може да възложи текущото управление на Сдружението на Изпълнителен
директор. Управителният съвет може да създава свои помощни органи като консултативн и и
експертни съвети, работни групи.
(8) Управителният съвет определя реда и организира извършването на дейността на
сдружението и може да възлага на свои членове отговорности за отделни области от дейността на
сдружението.
(9) Ръководи Сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни
негови членове, с изключение на Председателя, който се избира от ОС;
(10) Избира от своя състав Заместник-председател на Сдружението; Заместник-председателят
ще замества Председателя на Управителния съвет и ще представлява Асоциацията, когато
Председателят е възпрепятстван поради временна невъзможност да упражнява функциите си,
както ще изпълнява и други задачи, които са му възложени от Председателя.
(11) Приема организационно-управленската структура и други вътрешни правила на
Сдружението
(12) Определя ликвидатор, който да извърши ликвидация на Сдружението;
(13) Управителният съвет подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на
сдружението поне веднъж годишно.
(14) Управителният съвет подготвя и внася в общото събрание проект за годишен бюджет.
(15) Управителният съвет осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.
(16) Управителният съвет обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от
компетентността на Общото събрание.
(17) Управителният съвет изготвя ежегоден финансов отчет за дейността на сдружението.
(18) Може да приема нови членове;
(19) Взема решение за участие в други организации;
(20) Взема решение за откриване и закриване на клонове.
(21) УС има право да освободи от членски внос член на Сдружението, за срок от една година
– с решение, прието с единодушие.
С приемане на настоящия Устав, Общото събрание на Сдружението делегира гореизброените
правомощия на Управителния съвет, на основание разпоредбата на чл. 25, ал. 2, вр. с чл. 25, ал.
1, ЗЮЛНЦ.

Кворум и мнозинство на УС

Чл. 37. (1) Решенията на Управителния съвет могат да се вземат, ако присъстват повече от
половината от членовете на Управителния съвет, лично или представлявани от друг член на
съвета, с изрично писмено пълномощно. Никой присъстващ член не може да представлява повече
от един отсъстващ.
(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите предвидени в чл. 36, ал.
6, 7 и 8 от този Устав, които се вземат с мнозинство от всички членове и с изключение на случаите
в настоящия Устав, които предвиждат единодушие за приемане на решения.
(3) Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са
уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил. Присъстващо е и
лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на
самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения.
Гласуването на съответния член на Управителния съвет се удостоверява в протокола от
председателстващия заседанието.
(4) Управителният съвет може да взема решения и без да бъде провеждано заседание, ако
Протоколът бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на Управителния съвет.

Чл. 38. Управителният съвет е длъжен периодично да изготвя предвидената в Закона за
счетоводството отчетна информация за дейността на сдружението при спазване на принципите за
откритост, достоверност и своевременност.
Отговорност на членовете на Управителния съвет

Чл. 39. (1) Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за своите действия,
с които увреждат интересите на сдружението.
ТЕ“ 13
(2) Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че
няма вина за настъпилите вреди.
Председател на Управителния съвет

Чл. 40. Председателят на Управителния съвет:
1. представлява сдружението като има право да възлага на други членове на Управителния
съвет отделни свои функции и правомощия;
2. неговият мандат е равен по срок на мандата на УС, освен ако същият не бъде прекратен
предсрочно от ОС или в случай на оставка;
3. свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет и привежда в изпълнение решенията
му и тези на Общото събрание;
4. сключва договори от името на сдружението;
5. може да упълномощава други лица с изрично пълномощно да извършват определени
еднократни и многократни действия, описани в чл.40;
6. може да преупълномощава лица от УС с изрично пълномощно да извършват отделни негови
отговорности и дейности по точки 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 от чл.40
7. съхранява и води документацията на Сдружението;
8. открива банкови сметки на името на Сдружението и се разпорежда с тях;
9. отговаря за дейността си пред Общото събрание и Управителния съвет;
10. председателят на Управителния съвет организира и ръководи цялостната дейност и
административната организация на Сдружението. В случай на избран Изпълнителен
директор (чл. 36, ал. 7 по-горе) тези функции се изпълняват от Изпълнителния директор;
11. управителния съвет може да избере Секретар на Сдружението, който да подпомага
административните дейности на Сдружението и по възможност е лице с юридическо
образование. В случай, че тези функции се изпълняват от Изпълнителния директор,
Секретарят ще го подпомага в изпълнението на неговите задължения;
12. сключва трудовите договори със служителите на Сдружението и определя трудовите им
възнаграждения, като упражнява всички правомощия на работодателя от името на
Сдружението;
13. възлага на трети лица извършването на определени действия и/или изготвянето на
определени документи в интерес или за целите на Сдружението;

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Основания за прекратяване

Чл. 41. Сдружението се прекратява:
1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на окръжния съд по седалището на сдружението в определените от Закона за
юридическите лица с нестопанска цел;

VI. ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 42. (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на
преобразуване на сдружението.
(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на сдружението, съгласно разпоредбите
на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и съответно приложимите разпоредби на
Търговския закон.

 

bottom of page