top of page

МИСИЯ И ЦЕЛИ

Стимулиране на осведомеността на Българските граждани и тяхната здравна култура по отношение на грижите за човешкото зрение
Да развива здравеопазването в сферата на грижите за човешкото зрение. Да създава условия, координира и поощрява развитието на оптометрията и очната оптика в Република България.
Подпомагане на държавните институции с цел по-ефективно прилагане на европейския опит и друг международен опит в областта на очната оптика и оптометрия. Участие в работата на консултативните органи и съвети към държавните и общински органи
Да представлява и защитава обединения интерес на оптометристи, очни оптици и на работодателите в областта на очната оптика и оптометрия в Република България на местно, общинско, областно, браншово и отраслово равнища, както и пред международни и други сродни организации в страната и чужбина
Да организира защита на общите интереси на членове на сдружението с всички допустими от закона способи
Подкрепа и иницииране на програми и събития, издигащи престижа на българския оптик и оптометрист, офталмолог и други очни специалисти
Подпомагане на професионалното изграждане и развитие на специалисти и организации, занимаващи се с развитие на оптометрия и очна оптика, както и тяхната практическа реализация в сферите им на дейност. Насърчаване участието на своите членове в международни проекти и програми, свързани с основните цели и предмета на дейност на Сдружението
Да изгради единна политика, насочена към защита интересите на членовете си и за подобряване на нормативната и регулаторната ситуация, при които се осъществява дейността на членовете на Сдружението
Да работи за презентиране и реклама на дейността на членовете си на територията на Република България и навсякъде извън нея
Създаване, изграждане и следене на спазването на Етичен кодекс на бранша
Развитие на информационна дейност и поощряване на хора и организации, занимаващи се с научна и развойна дейност в сферата на очната оптика и оптометрията
Да изразява публично свои становища по законодателни инициативи, регулаторни мерки или други действия на изпълнителната законодателна и съдебната власт, относими към дейността на нейните членове
Да създава добри търговски и клинични практики по отношение на оптометрията в Република България
Създаване на партньорство с представители на местните администрации за конкретни действия, свързани с осведомеността на гражданите и тяхната здравна култура по отношение на грижите и лечението на човешкото зрение на хората по места
Участва в разработването и управлението на проекти с нестопанска цел, финансирани от фондовете на ЕС, от държавата или или от международни организации в областта на очното здраве и превенцията му
bottom of page